0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).
Image

Έρευνα και Καινοτομία

Για πρώτη φορά οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ξεπέρασαν το 1% του ΑΕΠ

Στήριξη ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών, με 252 νέες θέσεις ερευνητών και επιστημονικού προσωπικού και το ΕΛΙΔΕΚ, ένα νέο θεσμό, που μετασχηματίζει το ερευνητικό τοπίο, για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ανάσχεση του brain drain (επένδυση 240 εκ. €, το 2017 – 2019).

Ενίσχυση καινοτόμου επιχειρηματικότητας - Δράσεις ΓΓΕΤ 500 εκ. €, με το Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (360 εκ. €, 685 ερευνητικά έργα, 4400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας) και την ίδρυση και λειτουργία του Υπέρ-Ταμείου Eπιχειρηματικών Συμμετοχών για τη δημιουργία start-up εταιρειών, EquiFund (επένδυση 300 εκ. €).

Νομοθετικές παρεμβάσεις, με το νέο νόμο για την Έρευνα, που αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων, και το νόμο για τη συγκρότηση Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα.

Η Έρευνα στην υπηρεσία της Κοινωνίας – Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, όπως το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, για αποτελεσματικότερες και μειωμένου κόστους θεραπείες μοριακής ιατρικής, προσβάσιμες για τους πολίτες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Δίκτυο Αγροδιατροφής, για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών προϊόντων (Ελιά, Αμπέλι, Μέλισσα) και το Εθνικό Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής, για τη μελέτη και την έγκυρη ενημέρωση στην αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων.

Η Ελλάδα μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, με διαμορφωμένο σχέδιο και δράσεις, ώστε αυτή να αποτελέσει μοχλό δίκαιης ανάπτυξης και να ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας.