0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Δια Βίου Μάθηση

 • Νομοθετική πρωτοβουλία που σχετίζεται τόσο με την πιστοποίηση των προσφερόμενων Προγραμμάτων όσο και με την πιστοποίηση των εκροών στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

 • Νομοθετική πρωτοβουλία για τη δυνατότητα ίδρυσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και Τμημάτων εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας εντός των καταστημάτων κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
  • Πραγματοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης για τους αποφοίτους των ΔΙΕΚ για 46 από τις νέες ειδικότητες που καθιερώθηκαν το 2013.
  • Διασύνδεση των πληροφορικών τους συστημάτων και δημιουργία πληροφορικού συστήματος καθολικής παρακολούθησης καταρτιζομένων τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ΙΕΚ.
  • Ανασχεδιασμός εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης.
  • Κατάρτιση νέων μεταβατικών οδηγών σπουδών σε παραπάνω από 50 ειδικότητες.

 • Επανασχεδιασμός του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης που αφορά στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και προσφέρονται από τους Δήμους.
  • Μείωση του κόστους ανά ωφελούμενο.
  • Βελτίωση της δομής της διοίκησης, με τη μετάθεση του εποπτικού ρόλου στις Περιφέρειες, και δημιουργία ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας για την προσαρμογή της Δομής σε περιπτώσεις νέων αναγκών (π.χ. προσφυγικό).
  • Συνέργειες με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
  • Αύξηση στις δομές των ΣΔΕ κατά 7 μονάδες, για την κάλυψη αναγκών κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
  • Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό Προγράμματος Επιμόρφωσης που αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, που έχουν αποσπαστεί ή επιθυμούν να αποσπαστούν, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και πραγματοποίηση 3 πιλοτικών σεμιναρίων.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)