Έρευνα και Καινοτομία

  • Nέος νόμος για την Έρευνα, που αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.
  • Nόμος για τη συγκρότηση Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα.
  • Ίδρυση τον Οκτώβριο του 2016 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για τη στήριξη νέων επιστημόνων, με εμπροσθοβαρή κατανομή των πρόσθετων πόρων (240 εκ. € για την τριετία 2017-2019).
   • Αποτελεί ένα νέο θεσμό, που καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα και αναμορφώνει το ακαδημαϊκό/ερευνητικό τοπίο της χώρας με όρους συνέπειας, συνέχειας, εμπιστοσύνης και διαφάνειας, επιδιώκοντας την επιστημονική ποιότητα και αριστεία.
   • Προκήρυξη δράσεων ύψους 111,5 εκ. €, μέσα σε δυο χρόνια από την ίδρυσή του, που προσέλκυσαν 7012 προτάσεις.

  • Αύξηση δαπανών έντασης γνώσης από 1,48 δις € το 2014 σε 2,03 δις € το 2017, φτάνοντας το 1,14% του ΑΕΠ (ιστορικά το υψηλότερο ποσοστό για τη χώρα).

  • Αύξηση των δαπανών έντασης γνώσης τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Στο Δημόσιο τομέα έφτασαν το επίπεδο του 2009 και στον Ιδιωτικό παρατηρήθηκε αύξηση κατά 49%, κυρίως από ίδια έσοδα καινοτόμων επιχειρήσεων, γεγονός ενδεικτικό της εμπιστοσύνης στο οικονομικό περιβάλλον που αναδύεται.

  • Άνοδος του ποσοστού του αριθμού των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την τριετία 2014-2016 στο 57% (από 51% κατά την τριετία 2012-2014), που ξεπέρασε το μέσο όρο στην ΕΕ.

  • Σύνδεση της αύξησης της καινοτομικότητας με σημαντική αύξηση στην καινοτομία σε προϊόντα ή διαδικασίες, φτάνοντας το 47,1% το 2014-2016, σε σχέση με το 38,7% το 2012-2014. Σημειώνεται ότι η καινοτομία σε προϊόντα ή διαδικασίες συνήθως χαρακτηρίζεται από μεγάλη προστιθέμενη αξία.

  • Έχουν ήδη δοθεί:
   • 13,5 εκ. € σε 582 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.
   • 34 εκ. € σε 192 ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων.

  • Ενίσχυση Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (οικονομικά κίνητρα, συνεργατικά έργα, ενίσχυση τμημάτων R&D επιχειρήσεων, Υπέρ-Ταμείο Συμμετοχών EquiFund).

  • Δράση: «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (Α΄ κύκλος): 360 εκ. € σε 685 ερευνητικά έργα, από τα οποία τα 488 αφορούν συνεργασίες επιχειρήσεων με δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Για πρώτη φορά τόσο υψηλή χρηματοδότηση, η οποία υπολογίζεται ότι θα στηρίξει περί τις 4400 νέες θέσεις εργασίας.

  • Δημιουργία και λειτουργία Υπέρ-Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Πολιτείας το 2016, με ελάχιστο συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο 300 εκ. €, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων που προέρχονται από το ερευνητικό οικοσύστημα και τη στήριξη της λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο, αλλά και κατά τη μεγέθυνσή τους.

  • Έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με έμφαση στην Ογκολογία.
   • Στόχος είναι η έρευνα και οι κλινικές εφαρμογές της για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες προσεγγίσεις μοριακής ιατρικής. Από τη δράση του Δικτύου αναμένεται να προκύψουν αποτελεσματικότερες και μειωμένου κόστους θεραπείες, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα είναι προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Επέκταση της δράσης του Δικτύου το προσεχές τρίμηνο ώστε να καλύπτει και τις καρδιαγγειακές ασθένειες.

  • Έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Αγροδιατροφή, ώστε να πιστοποιηθούν και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα εκείνα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής παραγωγής που αναδεικνύουν και δίνουν επιπλέον σημαντική αξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δίκτυο «Οι Δρόμοι της Ελιάς», ενώ άμεσα θα λειτουργήσουν τα Δίκτυα «Οι Δρόμοι της Μέλισσας» και «Οι Δρόμοι των Αμπελώνων».

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)