0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Έρευνα και Καινοτομία

  • Α. Έρευνα και Καινοτομία
   • Για πρώτη φορά οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη ξεπερνούν το 1% του ΑΕΠ: 2,03 δισ. € ή 1,13% του ΑΕΠ για δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (2017) από 1,48 δισ. € ή 0,83% του ΑΕΠ (2014). Ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, οι δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης από ίδια έσοδα αυξάνονται σταθερά την τελευταία τριετία γεγονός που ανακλά την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον που αναδύεται.
   • Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση με στόχο να αποτελέσει μοχλό δίκαιης ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές προκλήσεις που θα προκύψουν. Έχει συμπεριληφθεί στην «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη & Δίκαιη Ανάπτυξη 2030» (διαθέσιμο στο erevna.minedu.gov.gr).

  • B. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού – Νέες θέσεις εργασίας
   • Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ): ένας νέος θεσμός που μετασχηματίζει το ερευνητικό τοπίο και στηρίζει τους νέους επιστήμονες με δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. € για την περίοδο 2017-2020, ενισχύει την ποιοτική ελεύθερη Έρευνα και συνεισφέρει στην αναχαίτιση του brain drain και του brain waste με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.
   • 4.500 νέες θέσεις εργασίας για υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές για την περίοδο 2017-2022 από το ΕΛΙΔΕΚ. To 50% των δικαιούχων του ΕΛΙΔΕΚ επιστρέφουν ή παραμένουν στη χώρα αποκλειστικά χάρη στη χρηματοδότηση των ερευνητικών τους έργων από το ΕΛΙΔΕΚ.
   • 4.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για επιστημονικό προσωπικό από τον Α’ Κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
   • 2.800 ποιοτικές θέσεις εργασίας με έμφαση στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων R&D καινοτόμων επιχειρήσεων από τον Β’ Κύκλο του ίδιου προγράμματος.
   • 1000 θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό από τα προγράμματα των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών και της Δράσης ενίσχυσης των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της χώρας
   • 110 νέες θέσεις Ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα την περίοδο 2017-2019, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια και 157 νέες θέσεις για εξειδικευμένο επιστημονικό/τεχνικό προσωπικό στα Ερευνητικά Κέντρα, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια (υπό προκήρυξη εντός του 2019)

  • Γ. Στήριξη ερευνητικών υποδομών
   • 147 εκ. € για τη στήριξη 28 εθνικών ερευνητικών υποδομών σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, την ενίσχυση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης Ερευνητικών φορέων και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.
   • 64 εκ. € για σύγχρονο ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος και τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου για την παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
   • 113 εκ. € για την εθνική χρηματοδότηση και την επιβράβευση των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τις επιδόσεις τους στα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας
   • Ανανέωση της συμμετοχής της χώρας στο διεθνές ερευνητικό κέντρο CERN με καλύτερους όρους και αύξηση της ανταποδοτικότητας της ετήσιας εισφοράς προς όφελος των ερευνητών και της βιομηχανίας.
   • 85 εκ. € για διεθνείς συνεργασίες (διμερείς διακρατικές συμφωνίες με Γερμανία, Ισραήλ, Ρωσία και Κίνα, πρόγραμμα PRIMA, Euro –High Power Computing, ERANETs, Τεχνητή Νοημοσύνη) από τη ΓΓΕΤ.
   • 54 εκ. € από τη Δράση Περιφερειακής Αριστείας για την ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

  • Δ. Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
   • Ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).
   • 360 εκ. € για 576 ερευνητικά έργα και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (Α’ κύκλος). Συμμετέχουν 704 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 141 νέες επιχειρήσεις.
   • Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις υψηλού ρίσκου: Το Equifund (2016) στηρίζει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας προάγοντας την υγιή επιχειρηματικότητα. Με συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο 500 εκ. € σε σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου (200 εκ. €), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (60 εκ. €), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (40 εκ. €) ως το 2023.
   • Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (Innovation Clusters)

  • Ε. Θέσπιση θεσμικών εργαλείων για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης
   • Φορο-έκπτωση 130% για δαπάνες R&D (Ν.4386/2016 και Ν.4485/2017)
   • Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 40% για δαπάνες εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για επιστημονική και τεχνολογική έρευνας (Ν. 4386/2016)
   • Φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς δαπάνες R&D (Ν.4583/18)
   • Κίνητρο ευρεσιτεχνίας - Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος (Ν.4512/18)
   • Αναπτυξιακός νόμος – Καθεστώς για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜμΕ επιχειρήσεις (Ν.4399/16)

  • ΣΤ. Εμβληματικές Πρωτοβουλίες - Δημιουργία Εθνικών Δικτύων σε τομείς με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα
   • Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (2018): η Έρευνα μεταφράζεται σε κλινικές εφαρμογές για την πρόληψη και εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες γονιδιωματικές προσεγγίσεις.
   • Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία (2019): η Έρευνα μεταφράζεται σε κλινικές εφαρμογές για τα κληρονομικά καρδιολογικά νοσήματα με έμφαση στην εθνική καταγραφή των περιστατικών αιφνίδιου θανάτου στη χώρα.
   • Εθνικά Δίκτυα για την Αγροδιατροφή (2018): «Οι δρόμοι της Ελιάς», «Οι δρόμοι των Αμπελώνων» , «Οι δρόμοι της Μέλισσας»
   • Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής που θα απαρτίζεται από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας και θα εστιάζει στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.
   • Εθνικό Δίκτυο για τις Κβαντικές Τεχνολογίες για την επώαση αναδυόμενων επιστημονικών τομέων που θα καθορίσουν το τοπίο των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

  • Z. Νομοθετικές παρεμβάσεις για την αναμόρφωση του ερευνητικού τοπίου της χώρας
   • Νόμος 4386/16 για την Έρευνα:
    • - ορθολογική ίδρυση ερευνητικών φορέων σύσταση ερευνητικών ινστιτούτων σε σημαντικούς ερευνητικούς τομείς,
    • - ενίσχυση της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας των ερευνητικών φορέων(λογοδοσίας των Οργάνων Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων),
    • - διασφάλιση της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων,
    • - θέσπιση συμβάσεων υποτροφίας και καθιέρωση συμβάσεων εργασίας στα ερευνητικά προγράμματα
   • Σύσταση για πρώτη φορά Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ, Νόμος 4386/16) με συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων ανά θεματικό τομέα.
   • Νόμος 4429/2016 για την ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) για τη στήριξη νέων επιστημόνων και της ελεύθερης έρευνας στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
   • Νόμος 4485/2017 για την Έρευνα, που αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.
   • Νόμος 4521/2018 για τη συγκρότηση Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα.
   • Νόμος 4589/2019 για την καθιέρωση του θεσμού της ολομέλειας Ινστιτούτου και τη θέσπιση ρυθμίσεων με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας στην οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων.
   • Νόμος 4610/2019 για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
   • Για πρώτη φορά, τα Ερευνητικά Κέντρα συνδράμουν καθοριστικά την Πολιτεία με την τεχνογνωσία τους σε θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία -έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί- τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και το μεταναστευτικό.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)