Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

  • Δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (ΠΕΚΕΣ).
   • Το ΠΕΚΕΣ αποτελείται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ειδικοτήτων και έχει σκοπό την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την οργάνωση της επιμόρφωσης και την παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, μέσα από διεπιστημονική και συλλογική λειτουργία.

  • Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
   • Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δημιουργούνται:

    Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Τα ΚΕΣΥ, με αυξημένο προσωπικό, συνδράμουν ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή το έργο των εκπαιδευτικών και καλύπτουν τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

    Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ). Τα ΚΕΑ έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας και του Πολιτισμού στα Σχολεία όλων των βαθμίδων.

  • Ενίσχυση της Παιδαγωγικής Αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας.
   • Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, καθώς ο Σύλλογος αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Σχολείο.
   • Κινητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με τρόπο ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό, καθώς ενεργοποιείται το Σχολικό Συμβούλιο που λειτουργεί σε κάθε Σχολείο και αποτελείται από το Σύλλογο Διδασκόντων, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Σχολική Επιτροπή.

  • Θεσμοθέτηση συστήματος επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
   • Για πρώτη φορά οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιλέγονταν ως μετακλητοί υπάλληλοι, που διορίζονταν με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού, θα επιλέγονται και αυτοί, όπως όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

  • Κατάργηση της «τιμωρητικής» αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
   • Κατάργηση του ΠΔ 152/2013, το οποίο προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των Σχολείων, καθώς διαπνεόταν από ανορθολογικές προβλέψεις –όπως η ύπαρξη σταθερών ποσοστών κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών– καθώς και από «τιμωρητικό» χαρακτήρα, λόγω της σύνδεσής του με τη μισθολογική εξέλιξη, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσπιστίας, αμφισβήτησης και αντίθεσης από την εκπαιδευτική κοινότητα, που ακύρωσε στην πράξη κάθε προσπάθεια εφαρμογής του.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Εμβληματικές Δράσεις (pdf)