0.000
Μόνιμοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών στη Γενική, Επαγγελματική και Ειδική Εκπαίδευση (4500 Εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τη σχολική χρονιά 2019 – 2020, 5250 Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, 5250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022).
0,8%
Αύξηση των δημόσιων δαπανών του Υπ.Π.Ε.Θ την τριετία 2016 – 2018, που φτάνει το 2,88% του ΑΕΠ, ενώ την πενταετία 2009 – 2015 μειώθηκαν κατά 34% και με το μεσοπρόθεσμο 2014 – 2018, θα μειώνονταν στο 1,9 % του ΑΕΠ το 2018 (1 δις € λιγότερα από τον προϋπολογισμό του 2018).

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    • Νέα αρχιτεκτονική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, με τη δημιουργία νέων Τμημάτων και συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανά Περιφέρεια.
    • Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά από διάλογο με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τοπικούς φορείς, δημιουργούνται νέα Τμήματα, με στόχο την ισχυροποίηση των Ακαδημαϊκών Μονάδων και τη δημιουργία προοπτικών αναβαθμισμένης παρουσίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο, μέσω και της δημιουργίας Ερευνητικών Κέντρων εντός των Πανεπιστημίων.
   • Έχουν ήδη θεσμοθετηθεί:
    • Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου.
    • Οι συνέργειες του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
    • Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Συγκρότημα Ευρίπου και οι συνέργειες του με Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
    • Οι συνέργειες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
    • Οι συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
    • Οι συνέργειες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
    • Η ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

    • Νέος νόμος για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή:
     • Ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ για διετή Προγράμματα Σπουδών με δωρεάν φοίτηση και παροχή επαγγελματικών πιστοποιητικών ευρωπαϊκών προσόντων για αποφοίτους ΕΠΑΛ.
     • Θέσπιση ακαδημαϊκών κανόνων σε όλα τα επίπεδα των σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, Δια Βίου Εκπαίδευσης).
     • Aυστηρός έλεγχος του κόστους κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
     • Συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στα Όργανα Διοίκησης, επαναφορά της φοιτητικής εκπροσώπησης στα Όργανα Διοίκησης
     • Εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η εκλογή πρυτανικών συμβουλίων πλήρως ελεγχόμενων από τον εκάστοτε πρύτανη. Μέχρι τώρα έχουν διενεργηθεί εκλογές σε πληθώρα ιδρυμάτων με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή.
     • Διαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων.

  • Ενίσχυση των Πανεπιστημίων με διδακτικό προσωπικό.
   • 1690 θέσεις μελών ΔΕΠ (πρώτη φορά μετά το 2010).
   • 5200 θέσεις για νέους επιστήμονες, για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στα ΑΕΙ, με βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.
   • Από το 2019 κάθε θέση ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται επαναπροκηρύσσεται.

  • Μέριμνα και οικονομική ενίσχυση για τους φοιτητές:
   • Διασφάλιση της δωρεάν πρόσβασης στα μεταπτυχιακά σε όσους δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες.
   • 39 εκ. € ετησίως για επίδομα ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές.
   • Επέκταση των δυνατοτήτων μετεγγραφής, με τη θεσμοθέτηση της μετεγγραφής αδελφών φοιτητών, ώστε καμιά οικογένεια να μην έχει την επιβάρυνση συντήρησης τριών σπιτιών.
   • Οργάνωση προγραμμάτων ενίσχυσης οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών με προπτυχιακές υποτροφίες σε 3685 φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3420 € ετησίως).

  • Αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ μετά από 8 χρόνια μείωσής της.
  • Αύξηση στις Μεταπτυχιακές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
  • Επέκταση Ψηφιακών Υπηρεσιών προς φοιτητές. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και υπολογισμού δικαιούχων, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση της ταχύτητας και την αξιόπιστη ανταπόκριση των υπηρεσιών.
  • Θεσμοθέτηση ενιαίων και αδιάσπαστων Τίτλων Σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από πενταετή προγράμματα σπουδών.
  • Καθιέρωση ακαδημαϊκών διαδικασιών για τη μετατροπή των προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης των σχολών μηχανικών σε προγράμματα πενταετούς φοίτησης και αντιστοίχισή τους με προγράμματα πολυτεχνικών σχολών
  • Καθιέρωση διαδικασίας για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους μηχανικούς ΤΕ με την εμπλοκή όλων των συναρμόδιων υπουργείων.
  • Θεσμοθέτηση δωρεάν διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και απονομή διπλώματος επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Επαναφορά του θεσμού του πανεπιστημιακού ασύλου.
  • Εξορθολογισμός της Οικονομικής Διαχείρισης των Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιούν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Έργων.
  • Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) για τη μελέτη της σχέσης των πτυχίων με την εργασία και τα επαγγέλματα.
  • Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ και Ερευνητικό Κέντρο.
  • Σύσταση Επιτροπής για την Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Ειρήνη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

    

    

    

Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις

primary
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
primary
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
primary
Επαγγελματική Εκπαίδευση
special
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
primary
Εκπαίδευση Προσφύγων
minority
Μειονοτική Εκπαίδευση
greeks-abroad
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού
private
Ιδιωτική Εκπαίδευση
structures
Νέες Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
university
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
research
Έρευνα και Καινοτομία
newage
Νέα Γενιά
lifelong
Δια Βίου Μάθηση
religions
Θρησκεύματα
batman
Δράσεις και Μεταρρυθμίσεις (pdf)